Bibliotēkas lietošanas noteikumi


LATVIJAS  REPUBLIKA

INČUKALNA  NOVADA  DOME
Reģ. Nr. 90000068337

 Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Inčukalnā

 

2015. gada 18. februāra.                                                                                                                                    Nr.1/2015

                                                                                                                                                      (protokols Nr. 2.- 1§.)

Grozījumi ar:  15.04.2015. Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 8-10§.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmā daļas 2. punktu.

 

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka Inčukalna novada bibliotēkas un filiālbibliotēkas „Vangažu pilsētas bibliotēka” (turpmāk tekstā - Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem.

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Inčukalna novada dome.

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās.

 

II. Bibliotēkas lietotājs
5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus.

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

7. Lietotājus līdz 15 gadu vecumam Bibliotēkā reģistrē uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu (galvojumu).

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.

9. Reģistrējoties Bibliotēkā lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu.

10. Reģistrētam lietotājam tiek izsniegta Bibliotēkas lietotāja karte, kas ir personisks dokuments un nevar tikt nodota izmantošanai citai personai.

11. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

12. Mainot uzvārdu vai dzīves vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

13. Personām, kas nav attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāji, ir tiesības izmantot Bibliotēkas krājumu uz vietas. Gadījumā, ja šī persona vēlas saņemt izdevumus lietošanai ārpus bibliotēkas, Bibliotēkai ir tiesības pieprasīt drošības naudu ne mazāku kā iespieddarba vai cita dokumenta vērtība.

 

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība
14. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bezmaksas.

15. Bibliotēkas pamatpakalpojumi:

15.1. Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz vietas bibliotēkā;

15.2. lietotāju apmācība, konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem, citiem informācijas resursiem un informācijas sistēmām, kā arī to izmantošana;

15.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;

15.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi.

16. Bibliotēka sniedz maksas pakalpojumus (pielikums Nr.1).

17. Bibliotēka sniedz datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas pakalpojumus, saskaņā ar Inčukalna novada Bibliotēkas Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumiem (pielikums Nr.2).

18. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. Kopējais lietošanas termiņš nedrīkst pārsniegt divus mēnešus.

19. Paaugstināta pieprasījuma dokumentus izsniedz rindas kārtībā.

20. Lasītājam uz māju izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi:

20.1. grāmatas - 4 nedēļas;

20.2. jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma dokumenti - 2 nedēļas;

20.3. žurnāli - 1 nedēļa.

21. Par izdevumu nodošanas termiņa neievērošanu iekasē kavējuma naudu (pielikums Nr.3). Līdz kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam iespieddarbus un citus materiālus uz mājām neizsniedz.

22. Lietotājam vienlaikus izsniedz:

22.1. grāmatas - 5 eksemplārus;

22.2. žurnāli  - 3 eksemplārus;

22.3. jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma dokumenti - 2 eksemplāri.

23. Lietotājam līdzņemšanai neizsniedz Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas u .c. dokumentus.

 

IV. Bibliotēkas lietotāja tiesības
24. Bibliotēka nodrošina Bibliotēkas darba laikā (pielikums Nr.4) Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu:

24.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas;

24.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus;

24.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem;

24.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

24.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

24.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

25. Bibliotēkas lietotājiem – personām ar invaliditāti, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.

26. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus.

27. Ierosinājumus un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Inčukalna domes izpilddirektoram.

 

V. Bibliotēkas lietotāja pienākumi
28. Ierodoties Bibliotēkā, uzrādīt lietotāja karti, ja lietotāja kartes nav - personu apliecinošu dokumentu.

29. Virsdrēbes un somas atstāt speciāli tam paredzētā vietā.

30. Saudzēt Bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus dokumentus. Par tajos pamanītajiem bojājumiem informēt bibliotekāru.

31. Nozaudētos vai sabojātos Bibliotēkas dokumentus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt šo dokumentu vērtību naudā atbilstoši Bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajai cenai. Gadījumos, ja grāmata nav pieejama tirdzniecībā, Bibliotēkas krājuma izvērtēšanas komisija nosaka tās vērtību.

32. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: troksnis, sarunas un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam.

33. Aizliegts patvaļīgi rīkoties vai bojāt Bibliotēkas iekārtas, vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai. Par nodarīto kaitējumu lietotājs atbild Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

34. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, atrodas bibliotēkā psihotropo vielu ietekmē, bojā bibliotēkas inventāru, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

 

VI. Noteikumu spēkā stāšanās kārtība
35. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 18. februārī.

36. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2009. gada 9. septembra Inčukalna novada Bibliotēkas lietošanas noteikumi (lēmums Nr.8-10§).

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          A. Nalivaiko